Cases

Hier worden een aantal representatieve cases beschreven, waarin u herkenning kunt vinden met uw eigen praktijk.

Ontwikkelen afdeling

Onduidelijke taakverdelingen en verantwoordelijkheden binnen de afdeling. Veel ad-hoc acties. Onduidelijke verwachtingen naar klanten.
De afdeling wordt alsmaar verrast en gepasseerd door andere afdelingen. Interne audit toont ontoelaatbare risico’s.
Dreigende arbeidsconflicten, medewerkers ontevreden met gang van zaken.
Bezetting niet op peil voor nieuwe werkwijzen (kennis en fte’s).
Rust creëren. Duidelijke structuur en processen inrichten, medewerkers laten doen waar ze goed in zijn.
Relatie met andere afdelingen verbeteren en samen afstemmen, planningen maken en onderhouden.
Nieuwe interne structuur / taakverdeling. Van ad-hoc naar gestuurde processen, met voorspelbare en verbeterde output. Service naar klanten verbeterd.
Balans en relatie met andere afdelingen hersteld, regelmatig overleg over planning. Onderlinge taken en verantwoordelijkheden goed geregeld.
Aantal functies herwaardeerd, medewerkers uit gevarenzone en tevreden. Bezetting op peil, fte en kennis. Opdrachtgever tevreden.

Verbeteren kwaliteit dienstverlening en interne organisatie

Organisatie is joint venture van twee bedrijven. De ‘bloedgroepen’ werken niet goed samen. Managers hebben het druk met operationele problemen. Medewerkers zijn passief en tonen weinig initiatief.

Managers helpen delegeren en pro-actief worden.
Mensen betrekken en zelf verbeteringen laten doorvoeren.
Disfunctionele patronen doorbreken en verbeteren.

Medewerkers zijn opgebloeid en hebben zelf werkprocessen verbeterd. Betere service, minder fouten, meer voorspelbaar, betere planning. Bloedgroepen werken goed samen. Managers zijn effectiever geworden, minder druk, meer aandacht voor tactische zaken.

Opzetten community of practice voor internationale groep dienstverleners

Afdelingen werken slecht samen. Veel fouten. Onenigheid over begrippen, procedures, planning en afspraken. Negatieve sfeer tussen afdelingen.

Invalshoek: kijken naar wat er goed gaat in gezamenlijk proces. Verhelderen verwachtingen en onderling begrip verbeteren.
Evolutie, geen revolutie.

Gedragen verbeterd proces, betere planning, minder verstoringen en fouten.
Betere samenwerking, onderlinge uitwisseling, animositeit verdwijnt; positieve houding t.o.v. elkaar. Alle betrokkenen tevreden.

Integreren afdelingen / werkprocessen

Organisatie is voortgekomen uit overnames en fusies. Verschillende afdelingen hebben dezelfde functie, maar doen het allemaal op hun eigen wijze. Naar de klant toe, en voor efficiency, is het wenselijk tot een meer homogene aanpak te komen en betere resultaten.

In workshops komen representanten van afdelingen bijeen. Gezamenlijke inventarisatie van processen en procedures. De positieve aanpak leidt tot positieve sfeer en delen en uitwisselen. Voortbouwen op wat aanwezig is.
In vervolgworkshops wordt alsmaar verder gebouwd en verbeterd.

Processen en procedures zijn gelijkgetrokken. Door uitwisseling ontstaat direct synergie. Grote gedragenheid bij alle afdelingen. Animositeit van voorheen verdwijnt. Resultaten beter en meer stuurbaar. In alle geledingen enthousiasme voor de aanpak en de resultaten.

Vergroten teamsamenwerking en arbeidsvreugde

Binnen een afdeling professionals heerst wat onrust, gemor en conflicten. Werkdruk wordt als hoog ervaren en dat drukt de sfeer en het gevoel als team te opereren.
Workshop Arbeidsvreugde: wat geeft vreugde in het werk (en wat niet)?
Concreet maken waar het om draait. Als het concreet is weten de mensen zlef wat ze eraan kunnen doen.
De sfeer verandert ter plekke. Er worden oplossingen en acties bedacht waar ieder ook achter staat. Blijvend verbeterde teamsamenwerking en enthousiasme voor de aanpak.

Verbeteren ketensamenwerking

Onduidelijkheid over procedures en verantwoordelijkheden. Afdelingen proberen elkaar te domineren. Afspraken met klanten worden niet nagekomen.
Serie workshops. Kijken naar wat er goed gaat, verhelderen verwachtingen en onderling begrip verbeteren.
Verwachtingen tussen alle partijen afgestemd en akkoord.
Samenwerking tussen afdelingen beter. Structurele problemen en wrevel opgelost. Betere performance afdelingen en keten als geheel. Opdrachtgever tevreden.